TH
EN

เปิดให้เข้าชม

ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ ขอนแก่น แหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย โดยเฉพาะเงินตราท้องถิ่นของภาคอีสาน ซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการค้าและสังคมของจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตั้งแต่อดีตกับปัจจุบัน